Singapore and Thailand 2015 - csimon
Singapore
Sri Krishnan Temple

Singapore
Sri Krishnan Temple